Dr. Marek Erika, MSc, PhD
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Műveleti Medicina Tanszék
Migráció-egészségügyi Programok

 

Képzettség, kutatási területek

211Végzettség szerint biológia-egészségtan-földrajz szakos középiskolai tanár, több mint 10 éves oktatói tapasztalattal (mind középfokú oktatásban, mind felsőfokon). Doktori tanulmányait (2008-2011) a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájában folytatta, kutatásait a PTE-ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, valamint az Orvosi Népegészségtani Intézetben végezte. PhD tanulmányai során elsősorban a rendkívül gyakori, nemi úton terjedő humán papillomavírus (HPV) és az általa okozott méhnyakrák prevenciójával kapcsolatosan végzett kutatásokat: pl. országos felmérés során vizsgálta a hazai lakosság (négy korcsoport, férfiak és nők egyaránt) HPV-fertőzések és méhnyakrák prevenció iránti ismereteit, attitűdjeit, kereste a méhnyakrák hatékony megelőzésének hazai nehézségeit, gátjait és az egészségfejlesztés lehetőségeit. Ezt követően egy méhnyakrák prevenciót célzó iskolai oktatási programot dolgozott ki és vizsgálta annak hatékonyságát serdülőkorúak ismereteire, attitűdjeire és szexuális magatartására. Az egészségnevelést célzó kutatásaival párhuzamosan – mintegy 2 éven át (2009-2011) – a promiszkuis magatartásánál fogva a HPV-fertőzésre nézve egy különösen veszélyeztetett populáció, a Baranya és Tolna megyei prostituáltak cervikális, anális és orális mintáinak HPV fertőzöttségét kutatta. Angol nyelvű disszertációját 2013-ban, summa cum laude eredménnyel védte.

Migráció-egészségügy iránti elköteleződés

2122011 tavaszán a prostituáltakkal végzett kutatásai kapcsán került munkakapcsolatba Prof. Dr. Szilárd Istvánnal, a Klinikai Infektológia és Migrációs-egészségügy Tanszék (mai nevén: Műveleti Medicina Tanszék) Migráció-egészségügyi munkacsoportjának vezetőjével és az ő meghívására csatlakozott 2011 őszétől a Tanszék migránsok és etnikai kisebbségek körében végzett munkájához, egyetemi tanársegédként, majd 2013 novemberétől adjunktusként. Az Orvosi Népegészségügyi Intézettel külső óraadóként továbbra is rendkívül szoros kutatási és oktatási kapcsolatban áll. 2011 óta aktívan részt vesz Műveleti Medicina Tanszék Migráció-egészségügyi munkacsoportjának minden hazai és nemzetközi oktatói-kutatói tevékenységében.

Nemzetközi projekt-tevékenységek

213A migrációs-egészségügyi kutatócsoport tagjaként aktívan részt vesz a Tanszéken folyó ERASMUS Lifelong Learning Program, „CHANCE: MSc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe” elnevezésű projectben, melynek során Migráció-egészségügyi szakemberek képzését célzó mesterprogram kidolgozása történik, és jelenleg folyik a szak hazai akkreditációja (Ausztriában már megtörtént, közös képzés várható indítása: 2015 tavasz). Ebben a mesterprogramban jelentős szerepet kap az egyes társadalmilag veszélyeztetett populációk (menekültek, emberkereskedelem áldozatai, prostituáltak) egészségvédelme, egészségfejlesztése és ennek során kamatoztatni tudja tanári, didaktikai kompetenciáit. A közelmúltban zárult a Tanszék egy, szintén egy veszélyeztetett populációt célzó munkája, melyben szakmai asszisztensként működött közre (ARECHIVIC project: Assisting and reintegrating children victims of trafficking (VoT)= Emberkereskedelem gyermek-áldozatainak segítése és reintegrációja); pl. részt vett a hazai országjelentés kidolgozásában, a jó gyakorlatok azonosításában. Más nemzetközi projektek kapcsán részt vett oktatási anyagok, kézikönyvek kidolgozásában, azok tesztelésében (pl. Health Management project, a már említett Erasmus LLP CHANCE: MSc in Migrant Health program, és PROMOVAX-project: Promoting Migrants’ Vaccination among Migrant Populations in Europe). Ez utóbbi pályázat kapcsán uniós migráns vakcinációs programok gyűjtésében és értékelésében vett részt, valamint ajánlások kidolgozásában, és egészségügyi szakemberek és migránsok számára készített kézikönyvek fejlesztésében. Egy jelenleg folyó nemzetközi pályázat során (ERASMUS LLP: C2ME: Cultural Competence in Medical Education) – részt vesz a program minőségbiztosítási csoportjának munkájában.

Hazai kutatási tevékenységek

214Jelenlegi legfontosabb kutatási tevékenységei: 2013 júniusától a Nemzeti Kiválóság Program „Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj Konvergencia Régióban” támogatottjaként nagyszabású kutatási programot tervezett és indított, melynek címe: ‘Közegészségügyi kockázatok felmérése hazai menekülttáborokban és egyes schengeni határállomásokon’. (Ez a kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg). A kutatási program során munkatársaival végigjártak 10 helyszínt; határátkelőhelyeket a schengeni határ mentén, őrzött szállásokat és menekülteket befogadó állomásokat egy 5 napos (2013. április 22-26) országjáró tanulmányút alkalmával. Ennek során megtekintették a kiválasztott helyszínek infrastruktúráját (elsősorban egészségügyi szempontból), kérdőíves felmérést végeztek a migránsokkal dolgozó egészségügyi és rendészeti alkalmazottakkal (foglalkozás-egészségügyi és közegészségügyi kockázatbecslés), a menekülttáborokban (Debrecen, Bicske, Békéscsaba) fókusz-csoport felmérést végzetek a menekültek egy-egy csoportjával. Továbbra is folyamatban van az adatok gyűjtése az egyes helyszíneken található egészségügyi dokumentációval kapcsolatosan. Kutatási eredményeiről számos alkalommal hazai és nemzetközi fórumokon, konferenciákon beszámolt és publikációt jelentetett meg (lásd publikációs lista). Ezen kutatás eredményei alapján és annak folytatásaként történt – szintén a Nemzeti Kiválóság Program keretein belül – a jelenlegi, folyamatban lévő kutatás programjának kidolgozása. Ennek címe: ’Improving irregular migrants’ access to the health care in Hungary’. A projekt fő célja a Magyarországon élő menekültek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítása.

Bővebben erről a kutatásról A kutatás állomásai oldalon olvashat.

Oktatással kapcsolatos tanulmányok, tapasztalatok

 • 1995 – 2001 PTE-TTK, biológia tanár szak
 • 1997 – 2002 PTE-TTK, földrajz tanár szak
 • 2000 – 2002 Árpádtetői Erdei Iskola, oktató (részmunkaidő)
 • 2002 – 2005 Béla Középiskola, Pécsvárad: biológia-egészségtan tanár
 • 2004 – 2005 Pannon Szakközépiskola, Pécsvárad (esti gimnázium): biológia tanár
 • 2006 – 2008 SE-TSK, egészségtan tanár szak
 • 2008 – 2011 PTE-ÁOK, PhD tanulmányok (doktori fokozatszerzés: 2013)
 • 2010 – PTE-ÁOK, oktató-kutató: gyakorlatok, előadások magyar és angol nyelven

 

Oktatási feladatok az orvosképzésben:

 • Gyakorlatvezető az Orvosi Népegészségtani Intézetben a következő kurzusokon (2010-től):
  • Betegségmegelőzés alapjai szeminárium (Közegészségtan 1.)
  • Általános epidemiológia szeminárium (Közegészségtan 2.)
 • Óraadó oktató a következő kurzusokon:
  • Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan szeminárium (Közegészségtan 4.) magyar és angol nyelven (2011-től)
  • Családorvostan előadás magyar és angol nyelven (2012-től)
  • Családorvos rezidensképzés (2013-tól)
  • Humanitárius segítségnyújtás orvosi, egészségügyi alapjai fakultatív tantárgy (magyar és angol nyelven) (2013-tól)
  • Az egészségügyi ellátás alapelvei az EU-ban fakultatív tantárgy (magyar és angol nyelven) (2013-tól)
  • Roma közösségek egészsége és egészségügyi ellátásának kérdései (kihívások, feladatok, lehetőségek) fakultatív tantárgy (magyar és angol nyelven) (2014-től)
  • Migration Health and Travel Medicine fakultatív tantárgy (angol nyelven) (2014-től)